Misja / zadania

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność zgodnie ze statutem. Realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Misją Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie jest w szczególności zapewnienie dzieciom i młodzieży wszechstronnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania ośrodek respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Ośrodek wspiera dzieci i młodzież w procesie nauczania, wychowania i opieki, rozwija świadomość i wrażliwość wychowanków na zdrowy styl życia, prowadzi profilaktykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz ma na celu zapobieganie patologiom społecznym poprzez kształtowanie postaw i zachowań, niezbędnych do twórczego wykorzystywania czasu wolnego jak również stworzenie wychowankom warunków do poczucia bezpieczeństwa oraz poszanowania godności osobistej.

Ponadto Międzyszkolny Ośrodek Sportowy dąży do zaangażowania społeczności lokalnej do szeroko rozumianej kultury fizycznej i zdrowotnej,  uwzględniając potrzeby, interesy, oczekiwania i ambicje środowiska. Wspiera wszelkie inicjatywy sportowe.

Placówka realizuje cele wynikające z ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wynikające z Programu Profilaktyczno-Wychowawczego, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska  w szczególności poprzez:

 

 • Rozwijanie i kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku.
 • Inicjowanie  i organizowanie międzyszkolnego życia sportowego.
 • Stwarzanie możliwości i warunków do uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, podnoszenie mistrzostwa sportowego dzieci i młodzieży przy ścisłej współpracy ze szkołami i klubami sportowymi.
 • Zapewnienie zajęć dla dzieci i młodzieży w sekcjach koszykówki, akrobatyki sportowej, siatkówki, lekkoatletyki, sportu masowego, prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli-trenerów, przy wykorzystaniu bazy własnej i obiektów szkolnych, współpracując z wybranymi klubami sportowymi.
 • Umożliwienie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku, uprawianie wybranej dyscypliny sportowej oraz zapewnienie warunków czynnego, zorganizowanego i systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności fizycznej szerokiej grupie dzieci i młodzieży.
 • Korygowanie i wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci i młodzieży jak również wdrażanie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży jako formy wychowania zdrowotnego.
 • Zapewnienie warunków do dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, prowadzenie szkolenia w wybranych dyscyplinach sportowych.
 • Zapewnienie w ramach godzin pozalekcyjnych dostępu do dodatkowej bazy sportowej (hala sportowa z pełnowymiarowymi boiskami do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, pełnowymiarowe boisko piłkarskie, stadion lekkoatletyczny z pełnowymiarową bieżnią tartanową, skocznią, wzwyż i w dal, siłownia).
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację masowych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • podejmowanie działań profilaktycznych i alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i niedostosowaniem społecznym.
 • Organizowanie zawodów międzyszkolnych dla dzieci i młodzieży w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na szczeblu powiatowym
 • Współpracę z ośrodkami sportowymi, placówkami oświatowymi, związkami sportowymi organizacjami sportowymi, klubami oraz jednostkami samorządowymi w Powiecie Pruszkowskim w zakresie szkolnej kultury fizycznej.